Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych techniką powierzchniowego utrwalenia

Do wykonania remontów czy naprawy asfaltu zastosowane są kruszywa naturalne o grubych frakcjach uziarnienia, spełniające wymagania wg Wymagań Technicznych WT-1 „Kruszywa do mieszanek mineralno – asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych”

Do powierzchniowego utrwalenia należy zastosować emulsje kationowe
 szybkorozpadowe w zależności od kategorii drogi takie jak :

– Kationowe emulsje asfaltowe do powierzchniowych utrwaleń i remontów cząstkowych wbudowywanych w nawierzchnię dróg obciążonych ruchem od KR1 do KR4.

– Kationowe emulsje asfaltowe, do powierzchniowych utrwaleń i remontów cząstkowych wbudowywanych w nawierzchnię dróg obciążonych ruchem od KR1 do KR7.

Rodzaje sprzętu do wykonywania powierzchniowego utrwalenia

a) szczotka mechaniczna – do oczyszczania nawierzchni i usuwania niezwiązanych ziaren po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia,

b) skrapiarka lepiszcza – do rozłożenia lepiszcza na nawierzchni oraz rozsypywarką kruszywa – do rozłożenia kruszywa na nawierzchni w zestawie typu kombajn,

c) walec drogowy- do przywałowania rozłożonego kruszywa.

Przed przystąpieniem do robót należy ocenić stan istniejącej nawierzchni i określić rodzaj i zakres uszkodzeń.

Wykonanie robót – naprawa asfaltu

Przygotowanie uszkodzonego miejsca do naprawy obejmuje wykonanie następujących prac:

a) oczyszczenie istniejącej nawierzchni – przed przystąpieniem do rozkładania lepiszcza, nawierzchnia musi być  dokładnie oczyszczona za pomocą sprzętu mechanicznego.

b) rozkładanie lepiszcza – rozkładana emulsja asfaltowa powinna posiadać odpowiednią  temperaturę.

c) rozkładanie kruszywa – kruszywo powinno być rozkładane będzie równomierną warstwą w ilości ustalonej zgodnie z opracowaniem ,,Powierzchniowe utrwalenie. Oznaczenie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa „na świeżo rozłożonej warstwie lepiszcza, za pomocą rozsypywarki . Odległość pomiędzy skrapiarką rozkładającą lepiszcze, a poruszającą się za nią rozsypywarką kruszywa nie powinna być większa niż 5 m, a nawet krótsza przy zastosowaniu kombajnu.

d) wałowanie – bezpośrednio po rozłożeniu kruszywa, ale nie później niż po 4 minutach należy przystąpić do jego wałowania. Do wałowania powierzchniowych utrwaleń najbardziej przydatne są walce ogumione.

Dla uzyskania właściwego przywałowania można przyjąć co najmniej 5-krotne przejście walca ogumionego w tym samym miejscu.

Roboty mogą być  wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż +10°C.