Mimo że poszczególne drogi budowane w Polsce różnią się od siebie, to w większości przypadków każdą z nich wykonuje się w bardzo podobny sposób. Poniżej opisaliśmy pokrótce proces budowy drogi zgodny z najczęściej stosowanym schematem.

Na samym początku warto wspomnieć o tym, z czego składa się najbardziej typowa polska droga. Otóż głównym materiałem jest tzw. mieszanka mineralno-asfaltowa, czyli w skrócie MMA. Przekrój całości konstrukcji takiej drogi prezentuje się z kolei następująco (poszczególne warstwy zostały wymienione od najgłębszych, do tych znajdujących się najbardziej na wierzchu):

1. Wierzch nasypu lub dno wykopu.

2. Warstwa mrozoochronna (podbudowa pomocnicza) – odpowiedzialna za zapewnienie odpowiedniego drenażu oraz stabilności, mimo zmieniających się uwarunkowań pogodowych. Górna część warstwy mrozoochronnej wzmacniana jest zwykle cementem, tworząc niejako roboczą platformę, która stanowi podstawę dla dalszych etapów konstrukcji. Dolną są natomiast przeważnie piaski różnoziarniste, pospółki lub żwiry.

3. Podbudowa zasadnicza – wykonywana ze specjalnego kruszywa – pełni funkcję fundamentu drogi.

4. Warstwa podbudowy asfaltowej – otrzymywana z bitumiczno-mineralnej masy. Wykonuje się ją w celu zwiększenia nośności budowanych dróg i autostrad.

5. Warstwa wiążąca – dzięki której wszelkie naprężenia i obciążenia mogą być przenoszone do głębszych warstw konstrukcji.

6. Warstwa ścieralna – odpowiedzialna za powierzchniowe właściwości danej nawierzchni drogowej. W przypadku odpowiednio dobranej warstwy ścieralnej można zarówno istotnie poprawić wytrzymałość drogi na uwarunkowania pogodowe, jak i pozytywnie wpłynąć na komfort oraz bezpieczeństwo jazdy, optymalizując współczynniki takie jak przyczepność czy poziom tarcia.

Etapy budowy drogi w Polsce

Sam proces budowy drogi obejmuje zatem kilka etapów, których celem jest stopniowe uzyskiwanie kolejnych, powyżej opisanych warstw konstrukcji. Całość przedsięwzięcia przebiega wobec tego następująco:

1. Zdjęcie warstwy humusu lub usunięcie starej nawierzchni (w przypadku np. remontowania już istniejącej drogi asfaltowej).

2. Zagęszczanie oraz ewentualne doziarnianie rodzimego gruntu, a także nadanie całości właściwego kształtu.

3. Utworzenie korpusu drogi i górnej części jej podbudowy pomocniczej z wykorzystaniem m.in. cementu.

4. Precyzyjne wymieszanie gruntu.

5. Zagęszczenie wymieszanego materiału i nadanie właściwego profilu korpusowi budowanej drogi.

6. Staranna pielęgnacja uzyskanej warstwy stabilizacyjnej wodą przez okres tygodnia.

7. Aplikacja warstwy nośnej, a następnie wiążąco-wyrównującej.

8. Utworzenie warstwy ścieralnej, na którą – jeśli chodzi o budowę dróg i autostrad w Polsce – składają się przede wszystkim masy bitumiczne lub (nieco rzadziej) kostki brukowe i betonowe.